Het is niet ongebruikelijk dat gemeenten zekerheden verstrekken ten behoeve van derden. Hiermee kunnen waardevolle maatschappelijk initiatieven van de grond komen, die zonder deze zekerheden niet haalbaar zouden zijn. Gemeenten wegen bij de verstrekking uiteraard in hoeverre het algemeen belang, dat door de gemeente dient te worden behartigd, een verstrekking rechtvaardigt. De genoemde zekerheden kunnen op verschillende manieren vorm krijgen. Garanties en borgstelling zijn daarvan de belangrijkste.

Voor de beide vormen van zekerheidsstelling is het relevant te weten hoe de verstrekking wordt geborgd door middel van beleidsafspraken en interne procedures. Tevens is het van belang na te gaan hoe de met deze zekerheidstelling verbonden risico’s zijn vertaald in financiële zin, bijvoorbeeld in het weerstandsvermogen.  En tenslotte speelt de vraag hoe de gemeenteraad zicht heeft op het handelen van het college van B&W in deze.

Download dit onderzoek (PDF)