De werkgroep programmabegroting van de Provinciale Staten van Drenthe heeft deze zomer het initiatief genomen te zoeken naar verbeteringen in de Planning- en Controldocumenten (P&Cdocumenten) zodat de volgende generatie Statenleden (2011-2015) – zeker in tijden waarin de financiële middelen krapper zijn geworden – daar hun voordeel mee kunnen doen. Het streven is er op gericht dat de nieuwe Statenleden meteen na de wisseling van de wacht begin 2011 een goede start kunnen maken met het kaderstellen en controleren. In aansluiting op onder meer de Provinciewet is een leidende gedachte dat de planning en controldocumenten daarvoor het instrument bij uitstek vormen.

Op eind 2010, begin 2011 is de programmabegroting 2011 voorwerp van politieke besluitvorming. Dit is het laatste belangrijke P&C-document van het zittende college. Bovendien het eerste P&C-document waarin forse uitgavenreducties zijn opgenomen. De komende jaren zal aan de voorjaarsnota, de begroting, de voortgangsrapportage en de jaarrekening meer aandacht worden besteed. Dat is een wetmatigheid in tijden van krimp en bezuiniging. Dus juist nu reden kritisch naar de bruikbaarheid (informatiewaarde) van deze beleidsdocumenten te kijken. Bovendien is er bij de vaststelling van de jaarrekening 2009 in Provinciale Staten een aantal vragen gerezen over de duidelijkheid en de tijdigheid van de verantwoordingsinformatie. Deze vragen vormen de concrete aanleiding voor dit voorstel om een werkconferentie te organiseren.

De werkconferentie heeft plaatsgevonden op 19 januari 2011. Hiervan is een verslag gemaakt en een rapport met aanbevelingen opgesteld getitels “Meer Profijt van Planning en Control documenten in 2011 -2015.