Effecten en waardering bij bedrijven, gemeenten en medewerkers van de provincie Groningen.

Het Actieplan Biomassa is onderdeel van het streven naar wereldwijde beteugeling van de klimaatverandering. Er zijn internationaal intenties uitgesproken in het Kyoto Proto-col (1997). De Europese Commissie heeft hier een gevolg aan gegeven in het European Climate Change Programme I (2000-2004) en II (2005-). Dit heeft geleid tot het beschrijven van landelijke doelstellingen in de Uitvoeringsnota Klimaatbeleid (1999 en 2000).

De provincie Groningen heeft in het Provinciaal Omgevingsplan gesteld dat ze een evenredige bijlage wil leveren aan de internationale CO2 emissie reductie. De uitgangspunten zijn vastgelegd in het Uitvoeringsplan Klimaatbeleid Provincie Groningen.

De provincies Groningen, Fryslân, Noord Holland en Drenthe hebben met de ministeries VROM en Economische Zaken in 2007 afgesproken samen te werken via het Energieakkoord Noord-Nederland. Het Actieplan Biomassa was destijds al gestart, maar werd later beschouwd als onderdeel van het akkoord.

Het Actieplan loopt eind 2010, mogelijk 2011, af. Gevoegd bij de Statenverkiezingen van maart 2011 en de te verwachten bezuinigingsoperatie die een gevolg is van de economische crisis van 2009-2010, is het een goed moment om de effecten van het Actieplan te evalueren. De economische crisis heeft immers de noodzaak om de klimaatverandering binnen redelijke perken te houden niet verminderd. Ook is het moment van economisch herstel misschien wel juist het moment om de stimuleringsmaatregelen, die helpen om innovatieve op de energie-economie te versnellen, blijvend in te zetten.

Tegelijk noopt de financiële krapte uiteraard tot scherpe keuzes. Wellicht is het beter om afscheid te nemen van die maatregelen die weinig effectief zijn geweest. Het kan ook zijn dat de provincie stimuleringsmaatregelen aanbiedt, die ook door andere organisaties worden aangeboden. Op energiegebied kan bijvoorbeeld gedacht worden aan Senter Novem.

Gezien deze actuele ontwikkelingen is dit een goed moment om terug te kijken naar wat er reeds gerealiseerd is, welke problemen er nog liggen en wat geleerd kan worden van de ervaringen met geslaagde en vastgelopen samenwerking met de bestuurlijke en maatschappelijke partners.

De vraagstelling is dan ook:
Welke verbeterpunten kunnen worden aangegeven met betrekking tot de doelmatigheid en doeltreffendheid van het bestaande Actieplan Biomassa?

Het onderzoek is afgerond met een rapport genaamd “Een soort olie in het systeem”.

Download dit onderzoek (PDF)