Hûs en Hiem verzorgt de adviezen voor de tot vergunningverlening bevoegde bestuurscolleges van de gemeenten Heerenveen, Lemsterland en Skarsterlân. Hûs en Hiem onderzoekt zelf de klanttevredenheid. Volgens hun eigen onderzoek zijn de klanten niet alleen tevreden, maar is er bovendien sinds 2005 sprake van een toename van de klanttevredenheid . Deze cijfers corresponderen echter niet met de ervaring die, zo stelt de rekenkamercommissie, op ‘straat’ wordt beleefd. Deze discrepantie in beoordeling heeft geleid tot de vraag wie er ten aanzien van de klanttevredenheid nu gelijk heeft: de ‘straat’ of de onderzoekers van Hûs en Hiem. De gemeenschappelijke rekenkamer van Heerenveen, Lemsterland en Skarsterlân vraagt zich daarom af wat de ervaringen van de burgers in deze drie gemeenten met het welstandsbeleid zijn.

De centrale vraag van de rekenkamer is hierbij: Wat zijn de ervaringen van de burgers met het welstandsbeleid van de gemeente

  • Wat is het welstandsbeleid in de drie gemeenten
  • In hoeverre is gebruik gemaakt van de eigen speelruimte die het door de raad vastgestelde welstandsbeleid aan het bestuur laat
  • Hoe is de uitvoering georganiseerd
  • Hoe worden afwijzingen, aanscherpingen of aanvullende voorwaarden gemotiveerd
  • Hoe wordt de concretisering van het beleid in de afzonderlijke gevallen door de aanvra-gers en eventueel andere belanghebbenden ervaren
  • In hoeverre is de uitvoering rechtmatig, doelmatig en doeltreffend Het gaat hier om de acceptatie van het advies bij burgers. Daarbij komt ook de vraag aan de orde of de adviezen zullen worden opgevolgd
  • Is de uitvoering conform vastgesteld beleid en wordt er periodiek geévalueerd

Het onderzoek legt de meeste nadruk op de resultaten van het welstandsbeleid en de adviezen.
Het project is begin 2010 afgerond en heeft geresulteerd in drie rapporten, één per gemeente.

collage
Heeerenveen: Ervaring helpt
Lemmer: Ik had graag de criteria van te voren gezien
Skarsterlân: Actief ambtelijk apparaat