In opdracht van de rekenkamercommissie Het Hoogeland wordt onderzocht in hoeverre de besturen van de betrokken gemeenten De Marne, Eemsmond en Winsum hun subsidierelaties aansturen en beheersen overeenkomstig de daartoe redelijkerwijs vast te stellen normen.

Om deze vraag te kunnen beantwoorden zal een negental deelvragen worden beantwoord. Hieronder worden deze negen vragen geformuleerd en zal worden stilgestaan bij de wijze waarop de betreffende deelvraag kan worden beantwoord.

  1. Hoeveel subsidies verstrekken de drie gemeentebesturen?
  2. Welke soorten subsidies onderscheidt het gemeentebestuur?
  3. Welke eisen mogen aan de sturing en beheersing van subsidies in de verschillende categorieën van subsidievormen worden gesteld?
  4. Hoe is het feitelijke verloop van de subsidiëring in deze drie gemeenten?
  5. Op welke wijze is de raad betrokken geweest bij, respectievelijk geïnformeerd over, de onderzochte subsidieverlening?
  6. In hoeverre voldoen de beschreven subsidieprocessen aan de te stellen normen?
  7. Hoe moet het beleid per gemeente worden beoordeeld?
  8. Wat zijn de voor- en nadelen van de aangetroffen werkwijzen?
  9. Op welke wijze kunnen verbeteringen in de bestaande regelgeving, procedures dan wel in de gebruikelijke processen worden aangebracht

De drie rapporten, over de gemeente Eemsmond, Winsum en De Marne zijn naar volle tevredenheid van de rekenkamercommissie opgeleverd en, met de eindconclusie van de commissie zelf, op haar website geplaatst.

De rapporten: