De Rekenkamercommissie heeft zich voorgenomen de kwaliteit van de raadsvoorstellen in de gemeente Hoogeveen te onderzoeken. Bij de voorbereiding heeft de rekenkamercommissie het definitieprobleem van kwaliteit verkend en voorlopig gekozen voor de definitie: ‘een klant krijgt wat hij verwacht’. Uiteraard is de gemeenteraad geen klant. Een gemeenteraad kan, als hij ontevreden is over de ‘leverancier’ het college, niet besluiten elders te shoppen en een ander college de opdracht te verlenen. Ook is een gemeenteraad geen homogene groep mensen, zodat de verwachtingen ver uiteen kunnen lopen. Een tweede probleem is dat de kwaliteit van raadsvoorstellen vanuit diverse invalshoeken kan worden benaderd. Een (beperkte) opsomming:

  • Vanuit de techniek, het is technisch goed geschreven, begrijpelijk, volgens de regels van de kunst;
  • Vanuit de visie van de opdrachtgever, het college krijgt het voorstel moeiteloos door de raad;
  • Vanuit de burger, deze begrijpt het voorstel en kan aangeven welke gevolgen deze voor hem heeft;
  • Vanuit de raad zelf: het voorstel is zodanig duidelijk, dat de raad haar drie belangrijkste taken, kaderstelling, controle en volksvertegenwoordiging kan uitvoeren.

Om te voorkomen dat wij een te uitgebreid kwalitatief onderzoek doen, heeft de rekenkamercommissie voorlopig gekozen voor:

  1. De raad (als geheel) als uitgangspunt te nemen;
  2. De kaderstellende en controlerende taken als toets.

De centrale vraag wordt als volgt geformuleerd: Zijn de raadsvoorstellen, zoals geformuleerd door het college en door de wijze waarop zij worden voorgelegd aan de raad, toetsbaar voor de raad, zodat zij haar kaderstellende en controlerende taak kan uitvoeren? Ten behoeve van het onderzoek worden zes raadsvoorstellen aan een analyse onderworpen. De raadsvoorstellen worden geselecteerd op basis van een aantal overeengekomen criteria: De geselecteerde raadsvoorstellen worden stuk voor stuk uitgediept en beoordeeld aan de hand van het normatieve kader. Dit levert per onderzocht raadsvoorstel een indicatie op over de kwaliteit van de onderzochte raadsvoorstellen. Deze indicaties worden nader onderzocht in interviews met gebruikers van de raadsvoorstellen, de raadsleden, de griffie en de verantwoordelijk ambtenaren. Het rapport “Raad voor goede kwaliteit” is op 6 november 2012 aan de rekenkamercommissie aangeboden.

Download dit onderzoek (PDF)