In 2009 hebben de drie noordelijke provinciebesturen besloten om het algemene bestuur (AB) van het Samenwerkingsverband Noord Nederland een andere samenstelling te geven en de taakstelling van dit orgaan te beperken tot het wettelijk minimum. Sinds de wijziging van de gemeenschappelijke regeling hebben er in de jaren 2009 en 2010 enkele vergaderingen van het AB plaatsgevonden. Gelijktijdig heeft de SNN-uitvoeringsorganisatie de informatieverstrekking aan de drie deelnemende provinciale organisaties verruimd. Vanuit de Provinciale Staten en het AB is aan het DB van het SNN verzocht om de volgende twee vragen te beantwoorden:

  • Wat is er sinds de bovengenoemde structuurverandering in september 2009 veranderd in het functioneren van het AB (en de rekeningcommissie) en in de informatieverstrekking door de SNN-uitvoeringsorganisatie aan de drie provinciebesturen?
  • Voldoen deze beide veranderingen aan de verwachtingen zoals de betrokken partijen (DB, AB, Statenleden) die koesteren en aan de verwachtingen die staan geformuleerd in de aanvaarde DB-notitie “Positie en rol van statenleden in het bestuur van het SNN”?

Het doel van de verkenning is om te bezien of de ingezette structuurverandering al zijn beslag heeft gekregen. Voorzover bepaalde veranderingen in het denken of doen nog niet volledig zijn geïmplementeerd, kan het onderzoek suggesties opleveren om bij het begin van de volgende collegeperiode de gewijzigde taakverdeling en spelregels duidelijker over het voetlicht te brengen.

Het rapport “AB Nieuwe stijl, een eerste verkenning” is in januari 2011 opgeleverd.

Download dit onderzoek (PDF)