De beleidsadviseur in het politiek-bestuurlijke krachtenveld: Masterclass voor beleidsadviseurs

Trainer(s): Drs. Elias de Haan

Wie zich met bestuurlijke advisering bezighoudt, weet hoe complex dat kan zijn. Naast de eigen afdeling of sector, spelen vele instanties, maatschappelijke organisaties en individuele burgers een rol. Daarnaast moet rekening worden gehouden met de vraag in welk krachtenveld collegeleden opereren en welke verschillende rollen zij vervullen; het politieke en bestuurlijke domein hebben elk een eigen rationaliteit die wezenlijk verschilt van de ambtelijke.

Hoe combineer je als beleidsadviseur die mondeling of schriftelijk beleidsadviezen geeft, politiek-bestuurlijke wensen en opvattingen met jouw eigen professionele deskundigheid? En hoe breng je dit tot haalbare adviezen op basis waarvan het bestuur beslissingen kan nemen? Deze vragen staan centraal in de ‘De beleidsadviseur in het politiek-bestuurlijk krachtenveld’.

Programma

Een actief programma waarin ook gasten uit het politiek-bestuurlijk domein een belangrijke rol spelen. Zo nodigen we per module steeds een nieuwe gast uit: een wethouder en een ervaren raadslid zal zijn of haar dilemma’s als politicus met jou delen.

In zes modules van elk één dagdeel komt onder meer het volgende aan bod:

Module 1: de politiek-bestuurlijke domeinen

Hierin verkennen we de politiek-bestuurlijke domeinen en hun krachtenveld. We doen dit aan de hand van het Domeinenmodel. Dit model biedt inzicht in het politiek-bestuurlijk krachtenveld en definieert de rolscheidingen tussen bestuurders, politici en ambtenaren.

Module 2: wat zijn bestuursstijlen?

Vervolgens gaan we aan de hand van het model van de Bestuursstijlen het college nader duiden; wie zijn zij, hoe kan ik hen ‘kennen’? De bestuurders van jouw eigen gemeente staan met dit model centraal.

Module 3: jouw eigen rolopvattingen?

Je eigen kijk op je ambtelijk functioneren staat in deze module centraal. Hoe verhouden ambtenaren zich tot het bestuur en tot elkaar? Opnieuw gebruiken we daar een scorelijst en een bespreekmodel voor.

Module 4: dilemma’s van de politicus

In deze module ontvangen wij als gast een raadslid die we (1,5 uur) uitdagen om iets van zijn dagelijkse dilemma’s met ons te delen.

Module 5: het politieke krachtenveld

Misschien wel het meest lastige is het goed kunnen inschatten van politieke krachtenvelden. Raadsdebatten worden vaak als ondoorgrondelijk ervaren, soms zelfs irrationeel. In deze module laten we zien dat het herkennen van patronen een handig hulpmiddel is.

Module 6: de bestuurder en zijn drijfveren

In deze laatste module oefenen we met ‘strategische vragen’ en ontvangen we een wethouder. Met hem bespreken we zijn drijfveren (1,5 uur) en hoe we zijn behoefte aan ambtelijke ondersteuning te weten kunnen komen.

Resultaat

Na afloop van deze trainingen ben je beter in staat je vakmanschap in te zetten om tot goede beleidsadviezen te komen. Je leert hoe je echt sturing kunt geven aan het proces van beleidsadvisering. Daarvoor help ik je om zicht te krijgen op hoe je zelf als ambtenaar jouw rol ziet en hoe zich dat verhoudt tot wat de organisatie (en haar omgeving) van jou vraagt.

Aan het einde van het traject heb je meer zicht op de specifieke kenmerken van het werken in de politiek-bestuurlijke context als beleidsmedewerker en ben je meer bewust van de positie, visies en drijfveren van de leden van college en gemeenteraad en jouw eigen rol in het samenspel met deze actoren; is je politieke antenne verder ontwikkeld en/of opnieuw gericht om positie te kiezen in de (dualistische) gemeentelijke organisatie en de dilemma’s die daarin spelen en heb je geoefend met het verkennen van vaardigheden, inleven, doorvragen, anticiperen en omgaan met belangentegenstellingen.

Voor wie?

Deze masterclass is bedoeld voor beleidsmedewerkers die al een tijdje functioneren, maar hun vaardigheden willen vergroten. Er wordt gewerkt met een groep van maximaal 12 beleidsmedewerkers. De zes modules vertegenwoordigen 6 dagdelen, verspreid over drie dagen met tussenpozen van 2 weken. De masterclass vindt ‘in-house’ plaats. Nadere informatie bij Elias de Haan: 06 22146097.