Bestuurskracht Nederlandse Gemeenten: adaptief vermogen

Adaptief vermogen, hulpbron bij meting bestuurskracht
Marcel van Dam, Peter Castermiller, Thea van den Berg, Jan R. Lunsing, Michiel Herweijer (StiBaBo/PBLQ/Radboud Universiteit Nijmegen) (2015)

In 2014 hebben Herweijer en anderen in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een onderzoeksmodel voor bestuurskracht ontwikkeld. In het rapport Verborgen Krachten is toegelicht hoe componenten van bestuurskracht, met name opgaven en hulpbronnen, worden begrepen en gemeten. Bij bestuurskracht gaat het volgens de onderzoekers om het evenwicht tussen de opgaven van gemeenten enerzijds en de hulpbronnen die daarvoor beschikbaar blijken te zijn anderzijds. In combinatie met enkele achtergrondfactoren vormt dit het model waarmee bestuurskracht gekwantificeerd kan worden.
In het eindrapport constateren de onderzoekers zelf een mogelijke ontbrekende hulpbron, namelijk de mate van politieke fragmentatie en de wisselende aanwezigheid van de (benodigde) bestuurlijke competenties. Ook in andere studies wordt op verschillende manieren en vanuit diverse perspectieven aandacht gevraagd voor de politiek-bestuurlijke context en in het bijzonder stabiliteit.  Het Ministerie van BZK heeft nadere aandacht gevraagd voor de factor ‘politiek-bestuurlijke stabiliteit’. Is deze relevant als één van de hulpbronnen voor gemeenten bij het vervullen van de aan hen opgedragen en zelf gekozen opgaven? Mocht deze inderdaad van betekenis blijken te zijn, dan kan deze factor in het eerder ontwikkelde bestuurskrachtmodel worden geïntegreerd.